Nasz statut - Przedszkole

Załącznik do Uchwały
Rady Pedagogicznej
z dnia 14.11.2017 r.

STATUT
Przedszkola  w Starym Polu

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 694).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2017 r. poz.356).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U z 2017 r., poz.1147).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).
 • Niniejszy Statut

Jednolity tekst statutu

SPIS TREŚCI

Rozdział I . Postanowienia ogólne
Rozdział II . Cele i zadania przedszkola
Rozdział III .Zasady bezpieczeństwa w przedszkolu
Rozdział IV. Organy Przedszkola i ich kompetencje
Rozdział V. Organizacja pracy przedszkola
Rozdział VI. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
Rozdział VII. Wychowankowie przedszkola i ich rodzice
Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole
 2. Przedszkole w Starym Polu jest przedszkolem publicznym.
 3. Siedziba przedszkola znajduje się w Starym Polu, przy ulicy Marynarki Wojennej 22.
 4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Stare Pole z siedzibą w Urzędzie Gminy

w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 6

5.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski  Kurator Oświaty w  Gdańsku.

 1. Przedszkole posługuje się następującymi pieczęciami:

PRZEDSZKOLE
Marynarki Wojennej 22
82-220 Stare Pole
Tel. 55 -271-30-97
Regon 170019631
NIP 579-10-30-849

 

PRZEDSZKOLE
Marynarki Wojennej 22
82-220 Stare Pole

 

Na wniosek Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców organ prowadzący może nadać przedszkolu imię.

§2

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole w Starym Polu;

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola  w Starym Polu:

3) ustawie – Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);

4) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);

5) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola;

6) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

7) dzieciach – należy przez to rozumieć wychowanków przedszkola;

8) Dyrektorze przedszkola, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w przedszkolu;

9) podstawie programowej wychowania przedszkolnego  – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane
w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien  posiadać wychowanek  po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego     uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki
i sposób realizacji  podstawy programowej.

§3

Przedszkole:

 1. Prowadzi bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez Radę Gminy w Starym Polu

2.Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 1. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 2. Realizuje programy nauczania, które uwzględniają podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§4

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa, dążąc w szczególności do:

1) wspomagania indywidualnego rozwoju każdego dziecka;

2) udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) tworzenia warunków umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej;

4) zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w przedszkolu;

5) osiągnięcia przez dziecko dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

2.W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym obszarze jego działalności;

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek
w poczuciu bezpieczeństwa;

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,
z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków
i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową
i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11) tworzenie warunków umożliwiających  bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16) jeżeli zaistnieje potrzeba organizowanie zajęć umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego;

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

3.Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem predyspozycji rozwojowych dziecka;

2) organizowanie i prowadzenie działań edukacyjnych w formie zajęć kierowanych
i niekierowanych;

3) tworzenie sytuacji umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności  w sali przedszkolnej i na świeżym powietrzu;

4) organizowanie wycieczek, spacerów, akcji,  imprez i uroczystości;

5) organizowanie i prowadzenie zajęć zaspokajających potrzeby dzieci z problemami oraz dzieci wyróżniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami;

6) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

7) systematyczne dokonywanie obserwacji i diagnozy dziecka;

8) organizowanie i prowadzenie bezpłatnych zajęć dodatkowych;

9) jeżeli zaistnieje potrzeba organizowania zajęć dodatkowych finansowanych przez rodziców i za ich zgodą, realizowane będą poza godzinami pracy oddziału

4.Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

2) informuje na bieżąco o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęca do współpracy w realizacji programów nauczania;

3) opracowuje diagnozę dojrzałości szkolnej dla dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole;

4) przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

§5

1.Przedszkole organizuje i udziela  wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu
  i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz na rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzaniu warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom uczniów
  i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
 3. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika
  w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania lub emocji;

5) ze szczególnych uzdolnień;

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8) z choroby przewlekłej;

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeń edukacyjnych;

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego;

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. Za jej organizację odpowiada dyrektor.
 2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści,
  w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz  innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

4) porad i konsultacji.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom
  w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, dyrektora przedszkola, poradni psychologiczno-pedagogicznej, pomocy nauczyciela, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działającego na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 3. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie
  psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
 4. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa wewnętrzna ,, Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu .”

ROZDZIAŁ III

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU

§6

1.Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i  opiekę poprzez:

1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;

2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie spacerów i wycieczek, co określa ,,Regulamin spacerów i wycieczek obowiązujący w Przedszkolu  w Starym Polu”;

3) zatrudnienie w każdym oddziale nauczyciela i woźnej, którzy są odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w sali przedszkolnej oraz na terenie ogrodu przedszkolnego;

4) stwarzanie dzieciom poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym;

5) dostosowanie mebli i zabawek do potrzeb rozwojowych dzieci, posiadających wymagane atesty i certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;

6) przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

7) wyposażenie budynku przedszkola w apteczki;

8) zabezpieczenie terenu przedszkola właściwym ogrodzeniem;

9) stosowanie obowiązujących przepisów BHP i ppoż.

 1. Nauczyciel przed przystąpieniem do pracy sprawdza miejsce pracy pod względem bezpieczeństwa. W przypadku stwierdzenia zagrożenia, powiadamia dyrektora oraz zabezpiecza teren przed dziećmi.
 2. Nauczyciela, w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa na terenie przedszkola jak i podczas spacerów i zajęć organizowanych poza terenem przedszkola , wspomaga woźna .
 3. Opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem przedszkola, w trakcie wycieczek organizowanych przez Przedszkole, sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały uczestniczące w zajęciach lub nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora oraz – w razie potrzeby – za zgodą dyrektora inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.
 4. Dyrektor może upoważnić nauczycieli do samodzielnego doboru innych dorosłych do udziału w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas zajęć, poza terenem przedszkola, w tym
  w trakcie wycieczek organizowanych przez przedszkole.
 5. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez przedszkole określają odrębne przepisy.

§7

 1. Przedszkole przyjmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu oddania przez rodziców lub opiekunów dziecka pod opiekę nauczyciela do momentu odebrania przez nich dziecka z sali przedszkolnej.
 2. Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialni są dyrektor przedszkola, nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola.
 3. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa wspomaga woźna .
 4. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 5. Rodzice lub osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez nauczyciela) oraz w drodze dziecka
  z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od nauczyciela).
 6. W razie nieodebrania dziecka w ustalonym czasie (czas pracy przedszkola) nauczyciel zapewnia mu opiekę i próbuje nawiązać kontakt z rodzicami.
 7. W przypadku gdy nauczyciel nie może skontaktować się z rodzicami dziecka, powiadamia dyrektora  i najbliższy Komisariat Policji o niemożności skontaktowania się
  z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w celu ustalenia miejsca pobytu dziecka.
 8. Nauczyciel odmawia wydania dziecka z przedszkola, w przypadku kiedy zachowanie rodziców wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 9. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola określa wewnętrzny ,, Regulamin bezpiecznego powierzania i odbierania dzieci z Przedszkola ”.

 

§8

 1. W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani też samodzielnego podawania dzieciom farmaceutyków.
 2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka
  z przedszkola.
 3. W sytuacjach nagłych (np. omdlenie, utrata przytomności, otwarte złamanie) wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.
 4. W każdej niepokojącej sytuacji związanej ze stanem zdrowia dziecka lub  wypadkiem
  w trakcie pobytu dziecka pod opieką nauczycieli, należy stosować określoną procedurę udzielania pierwszej pomocy, wprowadzoną stosownym zarządzeniem dyrektora przedszkola.
 5. Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§9

Organami przedszkola są:

1) Dyrektor, Wicedyrektor przedszkola;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców.

§10

1.Dyrektora przedszkola powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. W przypadku nieobecności Dyrektora przedszkola zastępuje go Wicedyrektor,
  a w przedszkolu, w którym nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tego przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący.

§11

 1. Kompetencje Dyrektora:

1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli;

3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących;

5) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy;

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, organizuje  administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;

7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, nauczycielom
i innym pracownikom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

8) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną;

9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;

10) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

11) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie
i wzbogacenie form dzielności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola

 1. Zadania Dyrektora:

1) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan;

2) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola;

3) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy;

4) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego;

5) przewodniczenie posiedzeniom Rady Pedagogicznej;

6) przedstawienie Radzie Pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;

7) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych
i higienicznych warunków oraz określenie kierunków ich poprawy;

8) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców;

9) przygotowanie arkusza organizacji pracy przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

10) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;

11) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi
i kontrolującymi;

12) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

13) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

14) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami;

15) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;

16) dopuszczanie do użytku programów wychowania przedszkolnego;

17) systematyczne zapoznawanie Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawianie trybu i form ich realizacji;

18) wydawanie zarządzeń wewnętrzne w ramach obowiązujących przepisów oraz podjętych przez Radę Pedagogiczną uchwał;

19) informowanie w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły podstawowej,
w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

§12

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli
  i pracowników obsługi oraz administracji. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

 1. Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadkach określonych w § 38 niniejszego statutu. Skreślenie to następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
 2. Dyrektor wykonuje także inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:

1) wykonuje uchwały Rady Gminy Stare Pole w zakresie działalności przedszkola;

2) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom;

3) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.

§13

 1. W przedszkolu może być utworzone stanowisko Wicedyrektora.
 2. Powierzenia stanowiska wicedyrektora dokonuje dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.
 3. Wicedyrektor kształtuje atmosferę twórczej pracy w przedszkolu, życzliwości i zgodnego współdziałania. Jest zobowiązany przestrzegać czasu pracy, regulaminu pracy, przepisów BHP i ppoż.
 4. Wicedyrektor przejmuje na siebie część zadań dyrektora przedszkola, a w szczególności:

1) w zakresie organizacji działalności przedszkola:

2) sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą przedszkola;

3) organizuje pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;

4) koordynuje realizację programów wychowania przedszkolnego;

5) przygotowuje projekty niektórych dokumentów organizacji przedszkola m.in. współdziała
z dyrektorem przedszkola w przygotowaniu planu rozwoju oraz planu pracy placówki, zestawu programów wychowania przedszkolnego, przydziału czynności nauczycielom, planu pracy
i planu szkoleń;

6) prowadzi czynności związane z organizacją nadzoru pedagogicznego oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli;

7) prowadzi wspólnie z dyrektorem czynności związane z organizacją naboru do przedszkola;

8) opracowuje z udziałem zespołu nauczycieli ramowy rozkład dnia i przedkłada go do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej;

9) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i zapewnia ciągłość realizacji planów dydaktycznych;

10) wykonuje inne prace związane z działalnością przedszkola zlecone przez dyrektora;

11) w zakresie nadzoru pedagogicznego:

 1. a) sprawuje nadzór nad pełną realizacją przez nauczycieli programów nauczania;
 2. b) sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą zespołów zadaniowych;
 3. c) obserwuje zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i inne czynności prowadzone przez nauczycieli w ciągu dnia celem systematycznego doskonalenia ich pracy;
 4. d) prowadzi kontrolę dokumentacji pedagogicznej;

12) w zakresie spraw kadrowych:

 1. a) uczestniczy w pracach związanych z oceną pracy i oceną dorobku zawodowego za okres stażu nauczycieli;
 2. b) zgłasza dyrektorowi wnioski o nagradzanie, wyróżnianie lub karanie nauczycieli;
 3. c) opiniuje wnioski nauczycieli o urlopy okolicznościowe, płatne zwolnienia z pracy itp.

13) Wicedyrektor ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem „Wicedyrektor” oraz podpisywania dokumentów, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.

14) Wicedyrektor przedszkola podlega bezpośrednio Dyrektorowi przedszkola.

15) Wicedyrektor przedszkola poza obowiązkami nauczyciela wymienionymi w ustawie,  Karta Nauczyciela, wykonuje zadania określone w niniejszym statucie.

§14

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor, wicedyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek członków Rady Pedagogicznej tj.: przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i inni.
 4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.
 5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola;

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów w przedszkolu;

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

4) uchwalenie statutu przedszkola;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków;

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola w tym tygodniowy rozkład zajęć;

2) projekt planu finansowego przedszkola;

3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć,
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

5) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.

 1. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.
 2. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Rady Gminy Stare  Pole o odwołanie z funkcji Dyrektora.
 3. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
 4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 5. Uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa są wstrzymane przez Dyrektora przedszkola, który niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.
 8. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§15

 1. Rada Rodziców Przedszkola jest organem kolegialnym przedszkola
  i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą (po co najmniej jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola oraz wybiera przewodniczącego.
 4. Rada Rodziców może porozumiewać się z Radami Rodziców innych przedszkoli, szkół
  i placówek w celu ustalenia zasad i zakresu współpracy.
 5. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
 6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców;

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;

4) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu

profilaktyczno-wychowawczego przedszkola, o ile przedszkole taki program posiada.

 1. Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
 2. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.
 3. Środki funduszu Rady Rodziców mogą być gromadzone na koncie bankowym.
 4. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
 5. W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym Dyrektor przedszkola.
 6. W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć mogą w roli obserwatora członkowie Rady Pedagogicznej.

§16

 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą.
 2. Współdziałanie ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola.
 3. Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji
  i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 4. Każdy organ może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoja opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 5. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§17

 1. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 145.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
  w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 3. W przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów.
 4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 5. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań.
 6. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia edukacji przedszkolnej przez dzieci tego oddziału.

§18

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek Dyrektora przedszkola i Rady Rodziców oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Godziny funkcjonowania przedszkola uwzględniają potrzeby rodziców.
 3. Czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 5 godzin dziennie.
 4. W okresie przerwy wakacyjnej, trwającej jeden miesiąc, dzieci mają zorganizowany pobyt w dyżurującym przedszkolu w Malborku.
 5. W okresie ferii zimowych i przerw świątecznych organizację działalności Przedszkola ustala Dyrektor przedszkola w porozumieniu z rodzicami.
 6. Informacje o terminach przerwy w pracy przedszkola umieszcza się na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej przedszkola.
 7. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy;

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego;

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

 1. Organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli:

1) zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje dyrektor przedszkola;

2) pierwszeństwo w realizacji tych zastępstw ma drugi nauczyciel pracujący w oddziale;

3) zastępstwa dyrektor odnotowuje w arkuszu rozliczenia godzin ponadwymiarowych,
a nauczyciel zastępujący nieobecnego nauczyciela potwierdza własnoręcznym podpisem;

4) zastępstwo za nieobecnego nauczyciela, nauczyciel zastępujący odnotowuje w dzienniku zajęć;

5) praca dydaktyczna w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy.

§19

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego.
 2. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w pracy dydaktyczno- wychowawczej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola
  i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone do użytku przez dyrektora.
 3. Podstawową formą pracy z dzieckiem jest zabawa, zajęcia kierowane i niekierowane wspierające rozwój dziecka, prowadzone w systemie grupowym, zespołowym
  i indywidualnym.
 4. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 5. Czas prowadzonych zajęć dydaktycznych, dodatkowych oraz zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić odpowiednio:

1) dla dzieci 3, 4 – letnich – około 15-20 minut;

2) dla dzieci 5, 6 – letnich – około 30 minut.

 1. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować zajęcia religii lub etyki. Zasady organizacji tych zajęć regulują odrębne przepisy.
 2. W przedszkolu mogą być organizowane następujące nieodpłatne zajęcia dodatkowe:

1) gimnastyka korekcyjna;

2) zajęcia plastyczne;

3) zajęcia teatralne;

4) inne – zgodnie z zainteresowaniem dzieci, propozycją rodziców i kwalifikacjami nauczycieli

 1. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od posiadanych kompetencji nauczyciela, możliwości organizacyjnych przedszkola, posiadanej bazy oraz uwzględniają potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.
 2. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb:

1) zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2) Organizacja oraz prowadzenie ww. zajęć odbywać się będzie na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.

§20

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola.
 2. Zaopiniowany przez zakładową organizację związkową arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkola Dyrektor sporządza aneks, który zatwierdza organ prowadzący.
 4. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora
  na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz oczekiwań rodziców.
 5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb
  i zainteresowań dzieci.
 6. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

§21

 1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:

1) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów wraz z niezbędnym wyposażeniem;

2) kuchnię i zaplecze kuchenne z wyposażeniem;

3) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze;

4) szatnię;

5) zaplecze sanitarne;

6) plac zabaw;

 1. Archiwum przedszkolne znajduje się w wydzielonej części budynku.
 2. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest dyrektor, który składa tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych oraz opiekunów tych pomieszczeń.
 3. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa dyrektor przedszkola, przy czym ustalenia dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§22

 1. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe oraz zamieszanie na terenie gminy Stare Pole,
 3. Dyrektor może dokonywać przyjęć dzieci do przedszkola w trakcie całego roku szkolnego w miarę posiadanych miejsc.
 4. Dziecko nowo przyjęte może być skreślone z listy dzieci przyjętych do przedszkola:

1) na podstawie decyzji dyrektora podjętej w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną w przypadku nieprzestrzegania regulaminu przedszkola (nie dotyczy dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne);

2) z powodu niezgłoszenia się nowo przyjętego dziecka w terminie do dnia 15 września, jeśli rodzice nie powiadomią w formie pisemnej dyrektora o przyczynie nieobecności dziecka;

3) z powodu niezgłoszenia się nowo przyjętego dziecka w terminie 15 dni od dnia podpisania umowy w czasie roku szkolnego, jeśli rodzice nie powiadomią w formie pisemnej dyrektora
o przyczynie nieobecności dziecka.

 

§23

 1. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje uchwała Rady Gminy Stare Pole.
 2. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dotyczy dzieci w wieku do lat 5.
 3. Korzystanie z posiłków w przedszkolu jest odpłatne.
 4. Przedszkole zapewnia 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek.
 5. Wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 6. Dzienna stawka wyżywienia ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 7. Przy wyliczeniu opłat za poszczególne posiłki zachowuje się proporcje:

1) Obiad – 50% stawki dziennej;

2) Śniadanie – 30% stawki dziennej;

3) Podwieczorek – 20 % stawki dziennej.

 1. Z żywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki żywieniowej.
 2. Szczegółowe zasady związane z wnoszeniem opłat za świadczenia wykraczające ponad czas bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz za wyżywienie dziecka reguluje deklaracja zawarta między przedszkolem, reprezentowanym przez dyrektora przedszkola
  a rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.

 

ROZDZIAŁ VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§24

 1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących nauczycielami.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pozostałych pracowników określają odrębne przepisy.
 3. Dodatkowo dyrektor przedszkola zatrudnia nauczyciela katechetę lub nauczyciela etyki, jeśli rodzice wyrażą wolę uczestniczenia ich dzieci w zajęciach religii lub etyki
 4. Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe w przedszkolu muszą posiadać wymagane kwalifikacje do prowadzenia zajęć. Dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje znajduje się
  w aktach osobowych pracowników.

§25

 1. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy;

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce;

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku;

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych;

5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia;

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad Kodeksu Etyki pracowników  Przedszkola w Starym Polu.

§26

 1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo -dydaktyczną
  w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość.
 2. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie oraz wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci, ich zdolności i zainteresowań
  z poszanowaniem godności osobistej każdego dziecka.
 3. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie
  z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez Dyrektora programami.
 4. Przeprowadza obserwację i diagnozę przedszkolną swoich wychowanków oraz przygotowuje arkusz analizy gotowości szkolnej dla dziecka mającego rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
 5. Nauczyciel prowadzi działania związane z realizacją
  pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i innymi specjalistycznymi.
 7. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci.
 8. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.
 9. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:

1) współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego i korelowania ich treści;

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji pracy dydaktycznej;

3) organizowanie wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

4) współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

5) opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania przedszkolnego.

 1. Inne zadania nauczycieli:

1) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego;

2) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;

3) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;

4) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programów wychowania przedszkolnego realizowanych w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju m.in. przez organizację zebrań grupowych, warsztatów, uroczystości, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych w których mogą brać udział zainteresowani rodzice;

5) prowadzenie dokumentacji przebiegu procesów dydaktycznych, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) realizacja zaleceń dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących;

7) czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

8) inicjowanie i organizowanie uroczystości i imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;

9) poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

10) współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci;

11) współpraca z nauczycielami zajęć dodatkowych;

12) przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej;

13) otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu:

 1. a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;
 2. b) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka;
 3. c) włączenia ich w działalność przedszkola;

14) korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych;

15) udział w pracach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej;

16) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

§27

 1. Wszyscy nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub pełnionych przez nauczycieli obowiązków.
 2. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, wymierzane są nauczycielom kary porządkowe, zgodnie z Kodeksem pracy.
 3. Karami dyscyplinarnymi dla nauczyciela są:

1) nagana z ostrzeżeniem,

2) zwolnienie z pracy,

3) zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego nauczyciela do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,

4) wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

 1. Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna.
 2. Szczegółowe zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej określa ustawa – Karta Nauczyciela.

§28

 1. Nauczyciel przygotowuje na piśmie:

1) miesięczne plany pracy dydaktycznej oddziału, do 25-go dnia każdego miesiąca;

2) dokumentację obserwacji dziecka;

3) dokumentację związaną z pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

4) sprawozdania z realizacji programów obowiązujących w przedszkolu, realizowanych projektów dwa razy w roku szkolnym;

5) scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb np. zajęć koleżeńskich, uroczystości przedszkolnych, obserwacji zajęć i  zajęć otwartych, warsztatów.

§29

 1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci
  w godzinach pracy przedszkola. Nauczyciel jest zobowiązany:

1) przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia z zakresu BHP i ppoż., odbywać wymagane szkolenia;

2) sprawdzać warunki prowadzenia zajęć z dziećmi w danym miejscu (sala, ogród, plac zabaw) przed rozpoczęciem tych zajęć; jeżeli warunki bezpieczeństwa nie są spełnione, nauczyciel ma obowiązek zawiadomić o tym dyrektora przedszkola i do czasu usunięcia zagrożenia nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;

3) niezwłocznie przerwać zajęcia i wyprowadzić dzieci z zagrożonego miejsca, jeżeli zagrożenie powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć;

4) przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;

5) dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu, usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby zagrażać zdrowiu dzieci;

6) udzielić dziecku pierwszej pomocy w przypadku urazu lub wystąpienia choroby;

7) niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych u dziecka;

8) zgłaszać dyrektorowi przedszkola wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola;

9) przestrzegać procedur obowiązujących w przedszkolu, a zwłaszcza procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w sytuacjach kryzysowych;

 1. Za organizację zajęć dodatkowych i bezpieczeństwo dzieci w nich uczestniczących odpowiadają osoby prowadzące te zajęcia.

§30

 1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W ramach tej współpracy nauczyciel:

1) zobowiązany jest do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat  realizowanych w oddziale programów wychowania przedszkolnego a także rozwoju
i zachowania ich dziecka,

2) zachęca rodziców do współpracy w realizacji programów wychowania przedszkolnego;

3) udziela porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka;

4) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną pomoc specjalistyczną.

§31

 1. Współpraca z rodzicami może przebiegać w następujących formach:

1) zebrania ogólne dla rodziców rozpoczynające rok szkolny organizowane przez dyrektora przedszkola;

2) zebrania oddziałowe organizowane przez nauczycieli;

3) warsztaty i zajęcia otwarte organizowane wg planu;

4) uroczystości przedszkolne organizowane wg harmonogramu;

5) konsultacje i spotkania indywidualne;

6) informacje umieszczane na stronie internetowej przedszkola i tablicy ogłoszeń przedszkola oraz poszczególnych grup;

7) codzienne kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb.

 1. Ustala się następującą częstotliwość organizowania spotkań z rodzicami w formie zebrań lub spotkań indywidualnych:

1) w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie którego dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, programami przedszkola na dany rok szkolny,
a nauczyciele z zestawami programów wychowania przedszkolnego dla konkretnych oddziałów przez nich prowadzonych

2) w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej dzieci w formie pisemnej informacji zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju
i propozycji działań wspomagających i wspierających

3) W miesiącu kwietniu rodzice dzieci zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy końcowej dzieci w formie pisemnej informacji zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju i propozycji działań wspomagających i wspierających. Dodatkowo rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej swojego dziecka i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę

4) Spotkania z rodzicami mogą być organizowane także w innych terminach w zależności od potrzeb danego oddziału. Spotkania takie mogą odbywać się w formie zebrań grupowych lub spotkań indywidualnych

 1. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną i pedagogiczną m.in. z:

1) Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  w Malborku;

2) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Starym Polu.

§32

 1. W przedszkolu zatrudnia się następujących pracowników samorządowych na stanowiskach administracyjnych i obsługi:

1) główny księgowy;

2) starszy referent ds. księgowości;

3) intendent;

4) kucharz;

5) pomoc kuchenna;

6) woźna ;

8) konserwator;

9) opiekunka dziecięca.

 1. Zadaniami pracowników samorządowych przedszkola jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

2) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

3) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

4) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

5) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

6) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.

 1. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor przedszkola.
 2. Główny księgowy przedszkola bezpośrednio podlega dyrektorowi przedszkola i wspólnie
  z nim ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansowo-rachunkową. Do podstawowych obowiązków głównego księgowego należy:

1) sumienne i staranne wykonywanie powierzonej pracy;

2) sumienne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych;

3) permanentne czuwanie nad bezpieczeństwem mienia przedszkolnego;

4) pilnowanie zgodności i faktycznego stanu majątkowego ze zużyciem i zapisami księgowymi i dokumentacją;

5) przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.;

6) prawa i obowiązki głównego księgowego regulują przepisy  ustawy o finansach publicznych.

 1. Do szczegółowych obowiązków głównego księgowego należy:

1) opracowywanie planów i budżetów finansowych;

2) prowadzenie na bieżąco kart dochodów i kosztów;

3) prowadzenie ksiąg inwentarzowych i kart materiałowych na bieżąco, uzgadnianie ich
z księgowością syntetyczną;

4) prowadzenie analityki do kont rozliczeniowych;

5) sprawdzanie dokumentów finansowych pod kontem formalnym i rachunkowym, zatwierdzanie ich do zapłaty, dokonywanie przelewów;

6) dekretacja dokumentów, kontrola pod względem prawidłowości;

7) prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie naliczania zasiłków chorobowych, rodzinnych, wychowawczych, macierzyńskich i innych zasiłków płatnych z ZUS-u zgodnie
z obowiązującymi przepisami;

8) dokonywanie przeliczeń zasiłków wypłacanych z ZUS-u w terminach obowiązujących, uaktualnianie zaświadczeń potrzebnych do ustalenia wysokości wypłacanych zasiłków;

9) prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z naliczaniem wynagrodzeń osobowych, godzin nadliczbowych, premii dla pracowników przedszkola oraz prowadzenie na bieżąco innych kart wynagrodzeń;

10) prowadzenie imiennej ewidencji wypłacanych zasiłków (kart wypłat) na bieżąco;

11) sporządzanie list płac wynagrodzeń osobowych, godzin nadliczbowych oraz zasiłków wypłacanych przez ZUS na podstawie aktualnych dokumentów;

12) przestrzeganie terminu wypłat;

13) sporządzanie przelewów dotyczących potrąceń wynagrodzeń;

 1. a) prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania;
 2. b) sporządzanie deklaracji z rozliczeń zasiłków ZUS;

14) sprawdzanie raportów kasowych i kwitariuszy;

15) rozliczanie intendenta z pobranej i wypłacanej gotówki (kontrola terminów odprowadzania gotówki do banku);

16) sprawdzanie miesięcznych rozchodów magazynowych sporządzonych przez intendenta, uzgodnienie stanów magazynowych

17) prawidłowe i terminowe rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami

18) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.

 1. Do obowiązków starszego referenta ds. księgowości należy:

1) dbanie o powierzone mienie;

2) zapoznawanie się z wdrażaniem przepisów zawartych w aktach prawnych i innych dokumentach normatywnych;

3) powiadomienie swojego przełożonego o wszelkiego rodzaju nadużyciach na szkodę zakładu pracy i o stwierdzonych nieprawidłowościach w działalności prawnej;

4) prowadzenie rachunkowości, gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

5) sporządzanie, przyjmowanie, wprowadzanie do obiegu, archiwowanie i kontrolowanie dokumentów w sposób zapewniający:

 1. a) właściwy przebieg operacji gospodarczych;
 2. b) ochronę mienia będącego w posiadaniu przedszkola;

6) przestrzeganie dyscypliny budżetowej i finansowej przy realizacji budżetu przedszkola;

7) terminowe regulowanie zobowiązań, ściąganie należności, dochodzenie roszczeń spornych;

8) terminowe opracowanie projektu budżetu przedszkola, propozycji zmian, jego realizacja oraz wykonanie obowiązującej sprawozdawczości;

9) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;

10) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;

11) udział w organizowaniu okresowych inwentaryzacji majątku przedszkola;

12) naliczanie wynagrodzeń pracownikom przedszkola, sporządzanie list płac, prowadzenie
w tym zakresie całości dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

13) prawidłowe i terminowe realizowanie przepisów ZUS w zakresie rozliczeń przedszkola
z tym zakładem, obliczanie zasiłków rodzinnych, opiekuńczych, chorobowych, macierzyńskich i innych oraz prowadzenie dokumentacji dla w/w celów;

14) terminowe i prawidłowe regulowanie zobowiązań wobec właściwych Urzędów Skarbowych;

15) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji przedszkola, przedstawienie jej dyrektorowi;

16) opracowanie projektu przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora przedszkola, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji;

17) wykonywanie zadań w zakresie rozliczania podatku VAT;

18) wykonuje wszelkie inne zadania zlecone przez dyrektora a wynikające z zajmowanego stanowiska.

 1. Intendent wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno-gospodarczych przedszkola. Do podstawowych obowiązków intendenta należy:

1) sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola;

2) załatwienie spraw z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń (dotyczy czystości
i higieny, konserwacji i napraw);

3) prowadzi magazyn żywieniowy przedszkola oraz prowadzi zaopatrzenie w żywności, sprzęt  i zamówienia zgodnie z zamówieniami publicznymi – w marketach, pobliskich sklepikach oraz w hurtowniach, telefonicznie oraz osobiście;

4) utrzymuje magazyn żywnościowy w stanie idealnej czystości;

5) nadzoruje sporządzanie posiłków i przydzielanie porcji żywnościowych dzieciom
i personelowi;

6) uczestniczy w naradach roboczych oraz w razie potrzeby naradach pedagogicznych;

7) prowadzi dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

8) prowadzi obowiązującą przy żywieniu (dzienniki żywieniowe, jadłospisy dekadowe
i codzienne, wykaz osób korzystających z posiłków, kalkulacje);

9) prowadzi dokumentację finansowo-materiałową zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) rozlicza odchodzących z zakładu pracowników z powierzonych ich opiece sprzętów, materiałów, narzędzi;

11) parafuje codziennie listę obecności potwierdzając tym samym obecność pracowników na stanowiskach pracy;

12) przydziela obowiązki  innym pracownikom obsługi;

13) dokonuje wymiany lub przydziału odzieży roboczej, ochronnej, obuwia lub środków ochrony osobistej;

14) kontroluje pracowników obsługi zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej;

15) nie rzadziej niż raz na  semestr rozlicza pracowników ze stanu przydzielonego sprzętu, zastawy stołowej, narzędzi itp.;

16) prowadzi obowiązki kasjera:

 1. a) przyjmuje opłaty za przedszkole;
 2. b) terminowo odprowadza je do banku, wpłacając na konto;
 3. c) sporządza raporty kasowe;
 4. d) odpowiada za prawidłowe dysponowanie zaliczkami i terminowo je rozlicza;
 5. e) dokonuje wypłat uposażenia pracownikom zgodnie z przepisami o ochronie dóbr i godności;
 6. f) odpowiada za prawidłowe prowadzenie kasy fiskalnej;

17) nalicza odpłatność za przedszkole;

18) wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.

 1. Kucharka podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola. Jest bezpośrednim zwierzchnikiem pomocy kuchennej. Do podstawowych zadań i obowiązków kucharki należy:

1) uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowywaniu według niego posiłków;

2) pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą
i odpowiednie zabezpieczenie ich do momentu użycia;

3) przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem;

4) przestrzeganie zasad technologii sporządzania posiłków i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych, wynikających z HACCP, dyscypliny pracy, zasad BHP i ppoż.;

5) umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym zgodnie z instrukcją użytkowania;

6) używanie odzieży ochronnej zgodnie z jej przeznaczeniem;

7) wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

8) natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi przedszkola powstałych usterek oraz wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub  życia;

9) dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach;

10) dbałość o estetyczny wygląd kuchni oraz pomieszczeń kuchennych;

11) przestrzeganie ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego;

12) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikających
z organizacji pracy placówki;

10.Kucharka ponosi odpowiedzialność za:

1) ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłków;

2) racjonalne wykorzystanie produktów spożywczych pobranych z magazynów;

3) właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywienia;

4) oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem;

5) zgodność kaloryczną przygotowywanych posiłków z ich zaplanowaną wartością;

6) przygotowanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi;

7) wzorową czystość w kuchni i pomieszczeniach przyległych, sprzętów i naczyń oraz odzieży ochronnej;

8) sporządzanie dokumentacji HACCP określonej odrębnymi przepisami;

9) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikających
z organizacji pracy placówki;

 1. Pomoc kuchenna zobowiązana jest do:

1) dokonywania obróbki wstępnej warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków (mycie, obieranie, czyszczenie);

2) rozdrabniania warzyw, owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych;

3) przygotowywania potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi;

4) pomocy w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;

5) utrzymywania czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzegania zasad higieniczno-sanitarnych, BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy;

6) umiejętnego posługiwania się sprzętem mechanicznym i elektrycznym zgodnie z instrukcją użytkowania;

7) używania odzieży ochronnej zgodnie z jej przeznaczeniem;

8) wykonywania badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

9) mycia naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego;

10) utrzymywania w czystości kuchni i pozostałych pomieszczeń kuchennych;

11) doraźnego zastępowania kucharki w przypadku jej nieobecności;

12) odpowiedzialności materialnej za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni;

13) wykonywania innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikających
z organizacji pracy placówki.

 1. Woźna zobowiązana jest:

1) współpracować z nauczycielką przydzielonej grupy w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi;

2) pomagać dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się;

3) pomagać nauczycielce w czasie spacerów i wycieczek;

4) pomagać dzieciom w czynnościach higieniczno – sanitarnych;

5) brać udział w przygotowaniu pomocy do zajęć;

6) pomagać przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających;

7) dbać o porządek i estetykę wśród zabawek w kącikach zainteresowań, wykonywać inne polecenia nauczycielki;

8) znać i przestrzegać przepisy BHP i ppoż. w czasie wykonywania pracy;

9) odpowiednio zabezpieczać przed dziećmi produkty chemiczne pobrane do utrzymania czystości oraz właściwie gospodarować nimi;

10) umiejętnie posługiwać się sprzętem mechanicznym i elektrycznym;

11) zabezpieczać przed kradzieżą rzeczy i przedmioty znajdujące się w przedszkolu;

12) nie udzielać rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadaniem nauczycielki;

13) pełnić dyżury w szatni  oraz odprowadzać i przyprowadzać dzieci z odwozów;

14) utrzymać w stanie używalności powierzony sprzęt gospodarczy (właściwe przechowywanie, zabezpieczenie przed zaginięciem, okresowe rozliczanie się);

15) utrzymywać w nienagannej czystości i używalności wszystkie naczynia stołowe w danej grupie (mycie i przechowywanie zgodnie z instrukcją);

16) podawać posiłki zgodnie z obowiązującymi przepisami (przestrzeganie ustalonych godzin, higieny, kultury i estetyki);

17) w trakcie całego posiłku woźna powinna:

 1. a) pilnować porządku i kulturalnego spożywania posiłku;
 2. b) zbierać naczynia dopiero po skończonym posiłku;
 3. c) dokarmiać, zachęcać dzieci do zjadania całych porcji;

18) utrzymywać w nienagannej czystości  obrusy, ręczniki, firanki, dywany, wykładziny fartuchy ochronne i sprzęt:

 1. a) zmiana i pranie ręczników powinna następować 1x w tygodniu, a w przypadku konieczności częściej;
 2. b) pranie firan powinno następować 1x na 3 miesiące;
 3. c) czyszczenie wykładzin powinno następować bezpośrednio po zabrudzeniu lub zachlapaniu przez dzieci;
 4. d) mycie okien powinno odbywać się w okresie wiosenno-letnim co 2 miesiące, a w okresie jesienno-zimowym co 3 miesiące;

19) przygotowywać leżaki (rozkładać i składać) do odpoczynku dzieci w swojej grupie zgodnie z przepisami oraz w razie konieczności w innej grupie;

20) pomagać w ubieraniu i rozbieraniu dzieci;

 1. a) przy leżakowaniu;
 2. b) przy wyjściu;
 3. c) pomoc ta powinna odbywać się w stosunku do wszystkich dzieci bez względu na przydział grup;

21)w czasie wolnym od przydzielonych prac woźna ma obowiązek przebywać w sali lub na terenie z grupą;

22) dbać o teren zielony wokół placówki ( pielenie, grabienie liści, zamiatanie lub odśnieżanie chodników);

23) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy placówki;

 1. Do obowiązków konserwatora należy w szczególności:

1) dbałość o stan urządzeń technicznych w przedszkolu;

2) dokonywanie bieżących napraw maszyn, sprzętu, urządzeń i zabawek w przedszkolu;

3) instruowanie pracowników przedszkola w zakresie sposobu używania maszyn i urządzeń
w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania niszczeniu;

4) wykonywanie prac zleconych, związanych z zakupem narzędzi lub materiałów do własnego warsztatu pracy;

5) w ramach pielęgnacji ogrodu:

 1. a) dbanie o estetyczny wygląd żywopłotu i trawników;
 2. b) systematyczne koszenie trawy i utrzymywanie trawników w bezpiecznym i estetycznym stanie oraz żywopłotów i krzewów;
 3. c) systematyczne sprawdzanie stanu technicznego sprzętu ogrodowego i dokonywanie jego napraw;
 4. d) w okresie zimowym odśnieżanie chodników;

6) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających
z organizacji pracy w przedszkolu.

ROZDZIAŁ VII

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE

§33

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat.
 2. Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko w wieku 2,5 lat.
 1. Szczególnie uzasadnione przypadki to:

1) uczęszczanie do przedszkola rodzeństwa;

2) trudna sytuacja życiowa;

3) podjęcie pracy przez  rodziców.

 1. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,  w którym kończy 9 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje, na wniosek rodziców, dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

§34

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
  a w szczególności prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnego z zasadami bezpieczeństwa, odpowiadającego jego potrzebom, zainteresowaniom
i możliwościom psychofizycznym;

2) szacunku dla swoich potrzeb;

3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4) poszanowania godności osobistej i własności intelektualnej;

5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

6) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, z poszanowaniem zdania innych;

7) rozwijania cech indywidualnych i postaw twórczych;

8) ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego.

 1. Wychowanek przedszkola ma również prawo do:

1) akceptacji takim jakim jest;

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;

4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy;

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony;

7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony;

8) zdrowego jedzenia.

 1. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości;

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli
i innych pracowników przedszkola;

3) przestrzegania ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

4) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę;

5) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu;

6) sygnalizowania złego samopoczucia i potrzeb fizjologicznych.

 1. W przedszkolu obowiązuje ,, System nagród i konsekwencji”.
 2. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub dyrektorowi przedszkola.

§35

 1. Dziecko za dobre zachowanie i postępy w nauce może być w przedszkolu nagrodzone:

1) ustną pochwałą nauczyciela;

2) pochwałą do rodziców;

3) pochwałą dyrektora przedszkola;

4) nagrodą rzeczową.

 1. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących w przedszkolu zasad:

1) ustną uwagą nauczyciela;

2) odsunięciem od zabawy na krótki czas;

3) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy;

4) czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw.

 1. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.
 2. Wychowankowie przejawiający zachowania agresywne zagrażające zdrowiu innych dzieci poddawani są wnikliwej obserwacji przez nauczycieli, którzy podejmują decyzję o:

1) powiadomieniu dyrektora przedszkola;

2) powiadomieniu rodziców dziecka;

3) spotkaniu nauczycieli i pedagoga/psychologa z rodzicami w obecności dyrektora przedszkola w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań wychowawczych;

4) skierowaniu dziecka do poradni psychologiczno– pedagogicznej w celu dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii;

5) innych działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami.

§36

 1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.
 2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, przybory do mycia zębów, pidżamę, kocyk i poduszkę do spania, worek ze strojem gimnastycznym, komplet ubrań na zmianę. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.
 3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola rzeczy wartościowych oraz telefonów komórkowych. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zepsute lub zagubione.
 4. W przedszkolu jest tzw. „dzień z zabawką”. W tym dniu dzieci mogą przynosić swoje zabawki zgodnie z ustaleniami organizacji tego dnia podczas zebrania na początku roku szkolnego z wychowawcą grupy.

§37

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice mają prawo do:

1) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu programami oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola i z planów miesięcznych w danym oddziale;

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów swojego dziecka;

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w celu rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy;

4) wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;

5) zapoznania się ze statutem przedszkola oraz regulaminem Rady Rodziców;

6) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;

7) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu
i nadzorującemu pracę pedagogiczną, poprzez swoje przedstawicielstwo;

8) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z potrzebami;

9) dokonywania wyboru zajęć dodatkowych;

10) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez przedszkolnych;

11) zapoznawania się z planowanym jadłospisem.

 1. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, a także z Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich dzieci.
 2. Do podstawowych obowiązków rodziców wychowanka przedszkola należy:

1) przestrzeganie niniejszego statutu;

2) współpraca z nauczycielkami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola;

3) przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych;

4) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

5) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;

6) przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia;

7) rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka szczególnie w przypadku, gdy może to być istotne dla jego bezpieczeństwa, stosowanej diety;

8) bezzwłoczne informowanie przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

9) dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka po przebytej zakaźnej chorobie, pozwalającego na pobyt dziecka w przedszkolu;

10) zawiadamianie  niezwłocznie przedszkola o  nieobecności dziecka ;

11) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, za pisemna zgoda , upoważnieniem.

12) przestrzeganie godzin pracy przedszkola, pobytu dziecka w przedszkolu oraz ramowego rozkładu dnia;

13) zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia;

14) zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia;

15) kontrolowanie, ze względów bezpieczeństwa, co dziecko zabiera do przedszkola;

16) uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

17) bezzwłoczne informowanie przedszkola o zmianach telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania;

18) śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń.

 1. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o kłopotach zdrowotnych dziecka, w tym o alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 2. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne z  wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.
 3. Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola w jakiekolwiek leki  i zatajanie tego faktu przed nauczycielką.

§38

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka
  z listy przedszkolaków w następujących przypadkach:

1) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka
w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni,

2) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu
i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego
w przedszkolu trybu postępowania.

 1. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:

1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych,

2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,

3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,

4) rozmowy z dyrektorem,

 1. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje dyrektor, stosując poniższą procedurę:

1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru,

2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa-negocjacje dyrektora, psychologa z rodzicami,

3) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np. GOPS w  Starym Polu, PPP w  Malborku)

4) przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów statutu
i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka,

5) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków,

 1. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do   Wójta Gminy Stare Pole.

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§39

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Przedszkole prowadzi własną planowaną gospodarkę finansową i materiałową, za którą odpowiedzialny jest dyrektor i zatrudniony w przedszkolu główny księgowy.

§40

 1. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut.
 2. Nowelizacja statutu obliguje Dyrektora przedszkola do opracowania tekstu jednolitego statutu.
 3. Z treścią Statutu przedszkola można zapoznać się w kancelarii dyrektora oraz na stronie internetowej przedszkola.
 4. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Przedszkola z dnia 30.06.2000 roku.
 5. Statut Przedszkola W Starym Polu w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2017  roku.